مجسمه‌هایی بزرگ از اشیائی که روزانه در اطراف‌ خود می‌بینیم

ساخته‌شده توسط هنرمند اسپانیایی Rómulo Celdrá

 
designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_10

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_8

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_7

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_9

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_3

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_1

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_2

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_20

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_19

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_18

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_17

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_24

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_22

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_21

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_23

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_16

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_15

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_14

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_6

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_4

designmatters.ir-Artist-Rómulo-Celdrán- Oversized-Sculptures_5