تصویر سازی‌هایی مینی‌مال با عنوان: انسان‌ها دو دسته هستند

انسان‌ها دو دسته هستند، آنهایی که این وبلاگ را باحال و بامزه می‌دانند و دسته دیگر که مسخره و بی‌مزه خطاب می‌کنند. به همین ساد‌گی!
با تشکر از وبلاگ “۲ Kinds of People”، می‌توانیم نمونه‌های دیگری از دودستگی‌های مردم را ببینیم. گرداننده‌ی این وبلاگ، کارگردان هنری از لیزبون پرتقال است که با تصویرسازی‌های خوش‌رنگ، مینی‌مال و ساده، سعی دربیان این دارد که اغلب مردم در بعضی مسائل کاملا به دو دسته تقسیم می‌شوند.
 
 
designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_1

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_2

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_36

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_35

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_34

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_33

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_32

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_31

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_30

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_29

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_28

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_27

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_26

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_25

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_24

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_23

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_22

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_21

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_20

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_19

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_18

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_17

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_16

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_15

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_14

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_13

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_12

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_11

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_10

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_9

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_8

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_7

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_6

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_5

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_4

designmatters.ir-2-kinds-of-people-vector-illustrations_3