خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

این خانه کوچک با پهنای سه در چهار متر و عمق سیزده متر، برای یک زوج و کودک‌شان توسط Yoshihiro Yamamoto در شهر اوساکای ژاپن طراحی شده‌است.

خانه دارای اسکلت فلزی نمایان است که با پنل‌های نازک و مقاوم در برابر آتش پوشیده شده‌است.
برای افزایش فضای قابل استفاده، با تقسیم کردن سطوح، تعداد طبقات افزایش یافت و به این شکل چیده شد:
سطح اول (زیر زمین) تبدیل به اتاق خواب شد؛ سطح دوم (هم‌کف) پارکینگ؛ سطح سوم به کودک اختصاص داده شد؛ سطح چهارم فضای نشیمن و آشپزخانه شد؛ سطح پنجم حمام و سطح ششم تبدیل به تراس شد.
این سطوح به وسیله پله‌های فلزی مشبک به هم وصل شده و اجازه دادند که نور دربین سطوح پخش شود.
باوجود محدودیت در عرض این خانه، با بلند گرفتن سقف و نوری که از تراس وارد می‌شود، فضای نهایی روشن و پربها شد.
معمار این پروژه قصد دارد زندگی در این خانه را مانند زندگی پرندگان بر روی شاخه‌های درختنان به تصویر بکشد.

 

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA

خانه‌ای با عرض کم در شهر پرجمعیت اوساکا designmatters.ir Kakko House Yoshihiro Yamamoto-YYAA
منبع: design-milk