designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

پوستر‌هایی برای اجراهای تئاتر۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ در سالن “Teatro de La Abadía”.

مدیر هنری این پروژه تمرکز خود را بر راهبرد عکاسی در این پروژه گذاشته‌است.
هر تصویر به دقت توسط هنرمندان شاخص و شناخته‌شده انتخاب شده‌است. تصویر هیچ ارتباطی با صحنه‌پردازی، کاراکتر‌ها و یا اسم نمایش ندارد، اما تلاش می‌کند با اتمسفر متن نمایش ارتباط عمیقی را برقرار کند، و برداشتی شخصی را برای بیننده به ارمغان آورد.

 
designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر

designmatters.ir Teatro de La Abadía طراحی پوستر‌ برای تئاتر
منبع: Behance.net