چاپ سه بعدی بافت زنده بدن

دانشمندان با چاپ سه بعدی بافت زنده و قابل استفاده تولید کردند

/
به وسیله یک پرینتر چاپ سه بعدی مخصوص و پیچیده متخصصان بازپروری در…