تصویرسازی های تجربی از گرافیست لهستانی پیتر تارکا
ابزارهای مورد استفاده:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Maxon Cinema 4D

پورتفولیو: پیتر تارکا

تصویرسازی های تجربی از گرافیست لهستانی پیتر تارکا Jupiter Machines

تصویرسازی های تجربی از گرافیست لهستانی پیتر تارکا Jupiter Machines

تصویرسازی های تجربی از گرافیست لهستانی پیتر تارکا Jupiter Machines

تصویرسازی های تجربی از گرافیست لهستانی پیتر تارکا Jupiter Machines

تصویرسازی های تجربی از گرافیست لهستانی پیتر تارکا Jupiter Machines